การชำระเงิน

การจองคิว/การเปลี่ยนแปลงวันเวลา/การยกเลิกงาน

    > การจองคิวมีการมัดจำเงิน กรณีจองคิวมากกว่า 3 วัน หรือกรณีงานอยู่ต่างจังหวัด

    > การจองคิวไม่มีการมัดจำเงิน กรณีงานด่วน งานอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล

    > กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน หรืออย่างน้อย 3 ชม.

    > กรณีมีการยกเลิกงานหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง เราจะยึดเงินมัดจำทั้งหมด